குடல்வால் அறுவை சிகிச்சை என்றால் என்ன?

குடல்வால் அறுவை சிகிச்சை என்றால் என்ன?

அப்பெண்டிக்ஸ் என்று சொல்லப்படும் குடல்வால் பகுதியில் தொற்று ஏற்பட்டாலோ, அதில் வீக்கம் ஏற்பட்டாலோ (அழற்சி), குடல்வாலை முழுமையாக அகற்றிவிடுவதே குடல்வால் அகற்று அறுவை சிகிச்சை ஆகும். இந்த அறுவை சிகிச்சை முறையை அப்பென்டக்டமி (Appendectomy) என்று மருத்துவத்தில் அழைக்கிறார்கள். இந்த அறுவை சிகிச்சை முறையும், லேபரோஸ்கோபி முறையில் துளையிட்டே செய்துவிடுகிறார்கள். வயிற்றின் அடிப்பகுதியை கீறி திறந்த நிலையில் அறுவை சிகிச்சை செய்த காலம் எல்லாம் மலையேறிவிட்டது. குடல்வாலில் ஏன் அழற்சி ஏற்படுகிறது? Dr Maran MDr Maran is an experienced Surgeon in the field of Gastro-enterology. He specializes in Advanced laparoscopic Surgery procedures of the gastro-intestinal (GI) tracts. Dr. Maran is also a leading Bariatric Surgeon in Chennai and has a penchant for addressing problems concerning Obesity. http://www.twitter.com/drmaran

Effective ways to beat your cravings

Overweight and moderately obese people who do not have any co-morbid conditions are full of hope to come over the ill-effects of obesity by changing their lifestyle and food habits. People who underwent bariatric surgery sometimes find it difficult to control their cravings. This craving can spoil the entire benefits accrued due to bariatric surgery. Here are few tips on how to effectively beat your cravings. Dr Maran MDr Maran is an experienced Surgeon in the field of Gastro-enterology. He specializes in Advanced laparoscopic Surgery procedures of the gastro-intestinal (GI) tracts. Dr. Maran is also a leading Bariatric Surgeon in Chennai and has a penchant for addressing problems concerning Obesity. http://www.twitter.com/drmaran

Complications of Peptic Ulcer

Peptic ulcers are painful sores in the stomach and duodenum. The burning sensation in the middle of the abdomen, between the chest and the belly button area, a typical pain associated with ulcer makes it very easy to diagnose. Despite that few still might ignore this main symptom and other associated symptoms of ulcer. This ignorance leads to complication of peptic ulcer. What are the complications? Let us check. Dr Maran MDr Maran is an experienced Surgeon in the field of Gastro-enterology. He specializes in Advanced laparoscopic Surgery procedures of the gastro-intestinal (GI) tracts. Dr. Maran is also a leading Bariatric Surgeon in Chennai and has a penchant for addressing problems concerning Obesity. http://www.twitter.com/drmaran

How to eat and what to eat after bariatric surgery

Bariatric surgery is a boon to patients who suffer from severe and very severe form of obesity. They not only provide relief from co-morbid diseases but also help in weight loss. That is why it is aptly called weight loss surgery too. Undergoing bariatric surgery does not give a passport to eat anything and everything. So what should a person who has undergone bariatric surgery eat as a continuing practice and how should they eat? Dr Maran MDr Maran is an experienced Surgeon in the field of Gastro-enterology. He specializes in Advanced laparoscopic Surgery procedures of the gastro-intestinal (GI) tracts. Dr. Maran is also a leading Bariatric Surgeon in Chennai and has a penchant for addressing problems concerning Obesity. http://www.twitter.com/drmaran

பித்தப்பையை அகற்றினால் என்ன ஆகும்?

கொலிசிஸ்டெக்டமி (Cholecystectomy) என்று சொல்லப்படும் பித்தப்பை அகற்றும் அறுவை சிகிச்சையானது, பித்தப்பையில் கல் இருந்தால் செய்யப்படும் ஒரு அறுவை சிகிச்சை முறை ஆகும். இயல்பாகவே பித்தநீரானது ஈரலால் எந்நேரமும் சுரக்கப்பட்டு, பின் கெட்டியான நீர்ம பதத்தில் பித்தப்பையில் சேகரிக்கப்படுகிறது. பித்தப்பையை அகற்றிவிட்டால் என்ன ஆகும்? உடலின் ஒரு உறுப்பை அகற்றிவிட்டால் பின்னாளில் நிறைய சிக்கல்கள் வரும் என்றே பலரும் நம்புகின்றனர். பித்தப்பையை அகற்றிய பின் நம் வாழ்கை முறை எப்படி மாறுகிறது? வாருங்கள் அலசுவோம். Dr Maran MDr Maran is an experienced Surgeon in the field of Gastro-enterology. He specializes in Advanced laparoscopic Surgery procedures of the gastro-intestinal (GI) tracts. Dr. Maran is also a leading Bariatric Surgeon in Chennai and has a penchant for addressing problems concerning Obesity. http://www.twitter.com/drmaran

At Springfield Wellness Centre, we diligently recognize the value of every individual. We are constantly guided by our qualified criterion of providing an overall wellness to the patients and peace of mind to the next of kin over and above the traditional cure – Our Mission Statement

Dr Maran is a qualified Surgeon in the field of Gastro-enterology. He is a leading Bariatric Surgeon who also specializes in Advanced Laparoscopic Surgery procedures of the gastro-intestinal tracts. He has penchant for addressing problems concerning Obesity