பெரியாட்ரிக் அறுவை சிகிச்சை செய்துக்கொள்ளும் முன்பு சர்ஜனிடம் இந்த பத்து கேள்விகளை கேளுங்கள்

பெரியாட்ரிக் அறுவை சிகிச்சை செய்துக்கொள்ளும் முன்பு சர்ஜனிடம் இந்த பத்து கேள்விகளை கேளுங்கள்

நீங்கள் பெரியாட்ரிக் அறுவை சிகிச்சை செய்துக்கொள்ளலாம் என்று முடிவு செய்தது அவசரமாக எடுத்த முடிவல்ல. நீங்கள் நிறைய முறை பெரியாட்ரிக் அறுவை சிகிச்சை நிபுணரிடம் உங்கள் கேள்விகளை எல்லாம் கேட்டு, தெளிவு பெற்ற பிறகே அறுவை சிகிச்சை செய்துக்கொள்ளலாம் என்றே முடிவு செய்திருப்பீர்கள். அப்படி கேட்பதும் நல்லதே. அறுவை சிகிச்சைக்கு முடிந்தபின்  என்னென்ன வழிமுறைகளை கையாளவேண்டும் என்று கேட்டுத் தெரிந்துக் கொள்ள வேண்டியது நம் கடமை. பெரியாட்ரிக் அறுவை சிகிச்சை செய்துக்கொள்ளும் முன்பு என்னென்ன கேள்விகளை நீங்கள் பெரியாட்ரிக் அறுவை சிகிச்சை நிபுணரிடம் கேட்கலாம் என்ற கேள்விப் பட்டியல் இதோ. Dr Maran MDr Maran is an experienced Surgeon in the field of Gastro-enterology. He specializes in Advanced laparoscopic Surgery procedures of the gastro-intestinal (GI) tracts. Dr. Maran is also a leading Bariatric Surgeon in Chennai and has a penchant for addressing problems concerning Obesity. http://www.twitter.com/drmaran

What happens if appendix ruptures?

  • Image showing a ruptured appendix that is removed and that region is cleaned during a appendix surgery in Chennai to prevent infection.

Some may wonder if an internal organ like appendix can burst. We tend to assume that if there is acute stomach pain, the physician would do physical examination to doubt appendicitis. A diagnosis would lead to finding appendicitis in you. You would get an appendix removal surgery done and remove the appendix. This is what most of you would think. But according to Dr Maran M, a gastro surgeon who regularly performs many appendix surgery in Chennai, it is not an easy sequence of events many times. Let us look at the challenges. Dr Maran MDr Maran is an experienced Surgeon in the field of Gastro-enterology. He specializes in Advanced laparoscopic Surgery procedures of the gastro-intestinal (GI) tracts. Dr. Maran is also a leading Bariatric Surgeon in Chennai and has a penchant for addressing problems concerning Obesity. http://www.twitter.com/drmaran

Life After Gallbladder Removal Surgery

Cholecystectomy, or Gallbladder removal surgery is performed after finding that you have gallstones in your gallbladder. But how is life after gallbladder removal. Many people are of the opinion that removing an internal organ completely can lead to future problems as they think life is difficult after the removal. How life is after gallbladder is removed? Let us explore further. Dr Maran MDr Maran is an experienced Surgeon in the field of Gastro-enterology. He specializes in Advanced laparoscopic Surgery procedures of the gastro-intestinal (GI) tracts. Dr. Maran is also a leading Bariatric Surgeon in Chennai and has a penchant for addressing problems concerning Obesity. http://www.twitter.com/drmaran

Does Hernia re-occur?

Can Hernia re-occur? Yes is the answer. When Hernia occurs for the second time after a surgery, it is medically termed as Recurrent Hernia or Hernia Recurrence. So what causes Recurrent Hernia? There are a host of reasons that can cause Hernia to recur. Let us explore. Dr Maran MDr Maran is an experienced Surgeon in the field of Gastro-enterology. He specializes in Advanced laparoscopic Surgery procedures of the gastro-intestinal (GI) tracts. Dr. Maran is also a leading Bariatric Surgeon in Chennai and has a penchant for addressing problems concerning Obesity. http://www.twitter.com/drmaran

At Springfield Wellness Centre, we diligently recognize the value of every individual. We are constantly guided by our qualified criterion of providing an overall wellness to the patients and peace of mind to the next of kin over and above the traditional cure – Our Mission Statement

Dr Maran is a qualified Surgeon in the field of Gastro-enterology. He is a leading Bariatric Surgeon who also specializes in Advanced Laparoscopic Surgery procedures of the gastro-intestinal tracts. He has penchant for addressing problems concerning Obesity