உடல் பருமனுக்கு தீர்வு பெரியாட்ரிக் அறுவை சிகிச்சை முறையா?

உடல் பருமனுக்கு தீர்வு பெரியாட்ரிக் அறுவை சிகிச்சை முறையா?

உடல் பருமனை குறைக்க பல வழிமுறைகள் இருந்தாலும், பெரியாட்ரிக் அறுவை சிகிச்சை முறையும் அதில் ஒன்று. குறிப்பாக சொல்லவேண்டும் என்றால், சாதாரண உடல் பருமனை விடவும், நோய்வயப்பட்ட (morbidly obese) உடல் பருமனுக்கு பெரியாட்ரிக் அறுவை சிகிச்சை முறை ஒரு வரப்பிரசாதம் என்றே கூறலாம். அப்படியென்றால் எல்லா வித உடல் பருமனுக்கும் பெரியாட்ரிக் அறுவை சிகிச்சை முறை தீரவில்லையா என்று நீங்கள் கேட்கலாம். விரிவாக அலசுவோம். உடல் பருமனில் வகைகள் உடல் பருமனை, BMI என்று சொல்லக்கூடிய அளவினை பொறுத்து பல வகைகளாக பிரிப்பார்கள். அது என்ன BMI? கிலோகிராமில் அளவிடப்பட்ட உடல் எடையை சம்பந்தப்பட்டவரின் உடல் உயரத்தை மீட்டர் கணக்கில் இரண்டு மடங்காக பெருக்கி வரும் மதிப்பை கொண்டு வகுத்தால் வரும் மதிப்பு BMI என்று கூறப்படுகிறது. கீழே உள்ள சமப்பாடு (equation) அதனை விளக்கும். BMI = Kg/m2 உடல் எடை(கிலோகிராமில்) / (உடல் உயரம்) 2 இந்த சமன்பாட்டில் ஒருவரின் BMI-ஐ கணக்கெடுத்து வரும் மதிப்பீட்டை பொருத்து ஒருவரின் உடல் பருமன் வகைப்படுத்தப்படும். அந்த வகைப்பாடு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. BMI மதிப்பு உடல் பருமன் வகை 25-லிருந்து 30 வரை அதிக எடை 30-லிருந்து 35 வரை சுமாரான உடல் பருமன் 35-லிருந்து 40 வரை மோசமான உடல் பருமன் 40-க்கும் மேல் மிக மோசமான உடல் பருமன்   BMI குறித்து மேலும் விரிவாக வாசிக்க வேண்டும் என்றால் இந்த இணைப்பில் சென்று வாசியுங்கள். http://www.springfieldwellnesscentre.com/body-mass-index-bmi/ எந்தெந்த உடல் பருமன் வகையினருக்கு […]

பன்றிக்கறி சாப்பிடுவதால் மூல நோய் குணமாகுமா?

பன்றிக்கறி மூலநோய்க்கு நல்லது என்ற ஒரு நம்பிக்கை நம் தமிழ்நாட்டில் உள்ளது. இது உண்மையா? மூல நோய்க்கும் பன்றிக்கறிக்கும் என்ன சம்பந்தம் இருக்க முடியும்? வாருங்கள் அலசுவோம். Dr Maran MDr Maran is an experienced Surgeon in the field of Gastro-enterology. He specializes in Advanced laparoscopic Surgery procedures of the gastro-intestinal (GI) tracts. Dr. Maran is also a leading Bariatric Surgeon in Chennai and has a penchant for addressing problems concerning Obesity. http://www.twitter.com/drmaran

Appendicitis in Children – Diagnostic Challenges and Treatment

  • Dr Maran, the surgeon, talks about diagnostic challenges of Appendicitis in Children and appendix removal surgery in Chennai.

The occurrence of Appendicitis in Children is common nowadays. But what happens if appendicitis may have occurred in children as young as four or five years old? Children that young may not exactly tell what the pain is all about and it becomes the duty of the paediatrician or physician to observe the symptoms carefully and report. Dr Maran MDr Maran is an experienced Surgeon in the field of Gastro-enterology. He specializes in Advanced laparoscopic Surgery procedures of the gastro-intestinal (GI) tracts. Dr. Maran is also a leading Bariatric Surgeon in Chennai and has a penchant for addressing problems concerning Obesity. http://www.twitter.com/drmaran

After Gallbladder removal can you still be on Paleo diet?

Gallbladder, a small pouch present below the liver stores bile in a concentrated form to release it when there is a large amount of fatty food in the stomach. So gallbladder literally has more work to do when there is high amount of fatty food in the diet. Paleo diet typically is high in dietary fat and proteins, and is very low or near nil in carbohydrates depending on the level of paleo diet you are in. Since bile secretion is necessary for fat digestion, people who have undergone gallbladder removal surgery are often left confused if they can undergo their diet. Let us explore. Dr Maran MDr Maran is an experienced Surgeon in the field of Gastro-enterology. He specializes in Advanced laparoscopic Surgery procedures of the gastro-intestinal (GI) tracts. Dr. Maran is also a leading Bariatric Surgeon in Chennai and has a penchant for addressing problems concerning Obesity. http://www.twitter.com/drmaran

Influence of Obesity on Hernia

Obesity has always been hard on people. The increased fat accumulation of the body apart from causing many co-morbid conditions like diabetes, blood pressure, etc., can also lead to many medical issues at times and one such issue can be Hernia. If an obese person already has Hernia, it makes the Hernia more complicated. Let us explore. Dr Maran MDr Maran is an experienced Surgeon in the field of Gastro-enterology. He specializes in Advanced laparoscopic Surgery procedures of the gastro-intestinal (GI) tracts. Dr. Maran is also a leading Bariatric Surgeon in Chennai and has a penchant for addressing problems concerning Obesity. http://www.twitter.com/drmaran

At Springfield Wellness Centre, we diligently recognize the value of every individual. We are constantly guided by our qualified criterion of providing an overall wellness to the patients and peace of mind to the next of kin over and above the traditional cure – Our Mission Statement

Dr Maran is a qualified Surgeon in the field of Gastro-enterology. He is a leading Bariatric Surgeon who also specializes in Advanced Laparoscopic Surgery procedures of the gastro-intestinal tracts. He has penchant for addressing problems concerning Obesity