பருமனாக இருப்பவர்கள் ஏன் அளவுக்கு அதிகமாக கட்டுப்பாடு இல்லாமல் சாப்பிடுகிறார்கள்?

பருமனாக இருப்பவர்கள் ஏன் அளவுக்கு அதிகமாக கட்டுப்பாடு இல்லாமல் சாப்பிடுகிறார்கள்?

அளவுக்கு அதிகமாக வரைமுறை இல்லாமல் சாப்பிடுவதை Binge Eating Disorder (BED) என்று மருத்துவ பாஷையில் கூறுவார்கள். வரைமுறையில்லாமல் இப்படி சாப்பிடுவது உடல் பருமனில் தான் முடியும். இந்த இரண்டுமே ஒன்றோடு ஒன்று பின்னிப்பிணைந்தவை. இவை இரண்டும் எப்படி ஒன்றன் மீது ஒன்று செல்வாக்கு செலுத்துகின்றன என்ற உண்மையை பார்ப்போம். Dr Maran MDr Maran is an experienced Surgeon in the field of Gastro-enterology. He specializes in Advanced laparoscopic Surgery procedures of the gastro-intestinal (GI) tracts. Dr. Maran is also a leading Bariatric Surgeon in Chennai and has a penchant for addressing problems concerning Obesity. http://www.twitter.com/drmaran

Cancer in Gallbladder – An Introduction

  • Dr. M. Maran about gallbladder cancer. He says gallbladder cancer is usually diagnosed during a gall bladder surgery.

Gallbladder cancer is a very rare condition that is not diagnosed usually. Symptoms do occur which are not watched out. Sometimes the symptoms appear early but sometimes it does not. The motive of this blog is to raise awareness about gallbladder cancer. So people can look out for any symptoms associated with the cancer. Dr Maran MDr Maran is an experienced Surgeon in the field of Gastro-enterology. He specializes in Advanced laparoscopic Surgery procedures of the gastro-intestinal (GI) tracts. Dr. Maran is also a leading Bariatric Surgeon in Chennai and has a penchant for addressing problems concerning Obesity. http://www.twitter.com/drmaran

4 useful tips to reduce pain due to Fissure / Piles at home

Piles / Fissures are a literal pain in the ass. The pain can manifest anytime despite being under medication. What happens if there is a sudden spike in pain in the night time when it is not possible to consult your regular physician? There are home remedies that can give relief from pain. Dr Maran MDr Maran is an experienced Surgeon in the field of Gastro-enterology. He specializes in Advanced laparoscopic Surgery procedures of the gastro-intestinal (GI) tracts. Dr. Maran is also a leading Bariatric Surgeon in Chennai and has a penchant for addressing problems concerning Obesity. http://www.twitter.com/drmaran

Easy availability of Antibiotics on Appendicitis

The mainstay of treatment to appendicitis is appendectomy, the surgical removal of appendix. Off late the latest laparoscopic techniques used in the surgical removal offers quick and easy fix for appendicitis. The approach to antibiotic though has merits, is not practiced widely. Dr Maran MDr Maran is an experienced Surgeon in the field of Gastro-enterology. He specializes in Advanced laparoscopic Surgery procedures of the gastro-intestinal (GI) tracts. Dr. Maran is also a leading Bariatric Surgeon in Chennai and has a penchant for addressing problems concerning Obesity. http://www.twitter.com/drmaran

At Springfield Wellness Centre, we diligently recognize the value of every individual. We are constantly guided by our qualified criterion of providing an overall wellness to the patients and peace of mind to the next of kin over and above the traditional cure – Our Mission Statement

Dr Maran is a qualified Surgeon in the field of Gastro-enterology. He is a leading Bariatric Surgeon who also specializes in Advanced Laparoscopic Surgery procedures of the gastro-intestinal tracts. He has penchant for addressing problems concerning Obesity